Nota Prawna

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter informacyjny i stanowią wyłącznie opis działalności Insignis Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz Insignis Long Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej łącznie „Fundusze” lub każdy osobno jako „Fundusz”). Fundusze zastrzegają sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszego uprzedzenia zmian w całości lub w części informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.

Insignis FIZ jest wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem 1141. Insignis Long FIZ jest wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem 1735. Fundusze są zarządzane przez Insignis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-103), przy ul. Królewskiej 18, wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000560487, NIP 5213698091, REGON 361640748, z kapitałem zakładowym 1.066.700 zł w pełni opłaconym („Towarzystwo”).

Informacje dotyczące Funduszy zawarte na niniejszej stronie internetowej publikowane są w celach informacyjnych dla obecnych uczestników Funduszy oraz nie mają na celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszy, a także nie są i nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszy. Proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu odbywać się będzie wyłącznie poprzez skierowanie przez Towarzystwo do oznaczonych osób, w liczbie mniejszej niż 150, imiennych propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Wyłącznym źródłem informacji o każdym Funduszu, prowadzonej przez niego polityce inwestycyjnej, czynnikach ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne danego Funduszu, zasadach uczestnictwa, kosztach i opłatach, a także o innych kwestiach istotnych dla inwestorów są warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oraz statut Funduszu, dołączane do imiennych propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Treść tych dokumentów udostępniana będzie wyłącznie osobom, do których kierowana będzie propozycja nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych Funduszu należy dokładnie zapoznać się z treścią warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oraz ze statutem Funduszu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej. Fundusze i Towarzystwo nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 oraz zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także rekomendacji, w tym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zaproszenia, ani usług doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego lub inwestycyjnego, związanego z inwestowaniem w jakiekolwiek papiery wartościowe. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych.

Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną, wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu (a tym samym wartość certyfikatu) cechuje się wysoką zmiennością.

Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne Funduszy związane jest z ryzykiem i uczestnicy Funduszy powinni liczyć się z utratą całości lub części zainwestowanych środków. Historyczne stopy zwrotu Funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Żadna osoba, w tym Towarzystwo ani Fundusze, nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego Funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia lub odkupienia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.

Wszelkie prawa do znaków towarowych publikowanych na niniejszej stronie internetowej są wyłączną własnością Funduszy lub Towarzystwa i podlegają właściwej ochronie prawnej. Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej są chronione prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie do materiałów zmieszczonych na niniejszej stronie internetowej przysługują wyłącznie Funduszom lub Towarzystwu. Bez wyraźnej, uprzedniej zgody Funduszu lub Towarzystwa materiały te nie mogą być w całości, ani w części kopiowane, udostępniane lub wykorzystywane w inny sposób, który naruszałby prawa Funduszu lub Towarzystwa.