Przetwarzanie danych osobowych

Informacja dla Uczestników funduszy inwestycyjnych Insignis TFI S.A.
w związku z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych

Poniższe informacje są Państwu przekazywane w wykonaniu obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Prezentowana informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych:

 • uczestników Insignis Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz Insignis Long Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej zwanych łącznie „Funduszami” lub każdy z osobna „Funduszem”);
 • osób upoważnionych do reprezentacji uczestników Funduszy – w przypadku uczestników będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej;
 • osób, które otrzymały propozycję nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu
 • osób, które złożyły zapis na certyfikaty inwestycyjne Funduszu;
 • osób, które złożyły wniosek o wpis do ewidencji uczestników Funduszu;
 • pełnomocników, spadkobierców, obdarowanych uczestnika Funduszu.

Administrator danych

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest:

 • w zakresie związanym z uczestnictwem w Funduszu – Fundusz, w imieniu którego działa i którym zarządza Insignis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („TFI”) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-103) przy ulicy Królewskiej 18;
 • w zakresie pozostałych czynności, w tym w zakresie marketingu bezpośredniego usług własnych i produktów TFI, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, zapobiegania oszustwom, prowadzenia statystyk i analiz, zapewnienia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowania systemów kontroli wewnętrznej – TFI.

Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres TFI.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pod adresem e-mail dane.osobowe@insignistfi.pl lub pisemnie na adres pocztowy administratora (odpowiednio TFI lub Funduszu).

Podstawa prawna przetwarzania danych oraz cele przetwarzania

Przetwarzanie danych jest niezbędne w następujących celach:

 • realizacji uczestnictwa w Funduszu (podstawa prawna – art. 6 ust 1 lit. b) RODO),
 • obsługi reklamacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) i c) RODO),
 • wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych i produktów TFI, analiz wewnętrznych, dochodzenia roszczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności:

 • TFI;
 • podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
 • podmioty działające na zlecenie Funduszu lub TFI, w szczególności podmiot prowadzący rachunek zbiorczy, rejestr sponsora emisji, ewidencję osób uprawnionych, a także podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., depozytariusz, firmy inwestycyjne, podmioty świadczące usługi operacyjne, usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, firmy pocztowe i kurierskie.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, liczony od ustania uczestnictwa w Funduszu.
Dane osobowe udostępnione w celu rozpatrzenia reklamacji będą przechowywane przez okres 6 lat, o ile obowiązujące przepisy prawa nie zobowiązują Towarzystwa do archiwizacji tej dokumentacji przez dłuższy termin.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz może ona dokonać ich sprostowania, a ponadto, o ile ma to zastosowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje jej prawo do:

 • żądania usunięcia danych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dodatkowo w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:  ul. Stawki 2 00-193 Warszawa).

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji uczestnictwa w Funduszu i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy.

Podanie danych jest również wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS). Konsekwencją niepodania danych osobowych jest odmowa zawarcia umowy o uczestnictwo w Funduszu, nieprzeprowadzenia transakcji z Funduszem lub rozwiązanie zawartej umowy.

Informujemy, że w przypadku wyrażenia zgód marketingowych macie Państwo prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Podanie danych w celach marketingowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jesteście Państwo zobowiązani do podania danych w celach marketingowych oraz nie ponosicie Państwo konsekwencji z tym związanych.