Przetwarzanie danych osobowych

Informacja dla Uczestników funduszy inwestycyjnych Insignis TFI S.A.
w związku z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych

Poniższe informacje są Państwu przekazywane w wykonaniu obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Prezentowana informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych:

 • uczestników Insignis Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”);
 • osób upoważnionych do reprezentacji uczestników Funduszu – w przypadku uczestników będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej;
 • osób, które otrzymały propozycję nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu
 • osób, które złożyły zapis na certyfikaty inwestycyjne Funduszu;
 • osób, które złożyły wniosek o wpis do ewidencji uczestników Funduszu;
 • pełnomocników, spadkobierców, obdarowanych uczestnika Funduszu.

Administrator danych

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest:

 • w zakresie związanym z uczestnictwem w  Funduszu – Fundusz, w imieniu którego działa i którym zarządza Insignis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („TFI”) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-103) przy ulicy Królewskiej 18;
 • w zakresie pozostałych czynności, w tym w zakresie marketingu bezpośredniego usług własnych i produktów TFI, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, zapobiegania oszustwom, prowadzenia statystyk i analiz, zapewnienia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowania systemów kontroli wewnętrznej – TFI.

Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres TFI.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pod adresem e-mail dane.osobowe@insignistfi.pl lub pisemnie na adres pocztowy administratora (odpowiednio TFI lub Funduszu).

Podstawa prawna przetwarzania danych oraz cele przetwarzania

Przetwarzanie danych jest niezbędne w następujących celach:

 • realizacji uczestnictwa w Funduszu (podstawa prawna – art. 6 ust 1 lit. b) RODO),
 • wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych i produktów TFI, analiz wewnętrznych, dochodzenia roszczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności:

 • TFI;
 • podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
 • podmioty działające na zlecenie Funduszu lub TFI, w szczególności podmiot prowadzący ewidencję uczestników lub rejestr certyfikatów inwestycyjnych, depozytariusz, firmy inwestycyjne, podmioty świadczące usługi operacyjne, usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, firmy pocztowe i kurierskie.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, liczony od ustania uczestnictwa w Funduszu.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz może ona dokonać ich sprostowania, a ponadto, o ile ma to zastosowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje jej prawo do:

 • żądania usunięcia danych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dodatkowo w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:  ul. Stawki 2 00-193 Warszawa).

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji uczestnictwa w Funduszu i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy.

Podanie danych jest również wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS). Konsekwencją niepodania danych osobowych jest odmowa zawarcia umowy o uczestnictwo w Funduszu, nieprzeprowadzenia transakcji z Funduszem lub rozwiązanie zawartej umowy.

Informujemy, że w przypadku wyrażenia zgód marketingowych macie Państwo prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Podanie danych w celach marketingowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jesteście Państwo zobowiązani do podania danych w celach marketingowych oraz nie ponosicie Państwo konsekwencji z tym związanych.