Reklamacje

​Miejsce i forma składania reklamacji

Reklamacja może być złożona w szczególności:

  1. bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa, pisemnie lub ustnie do protokołu,
  2. listownie, na adres siedziby Towarzystwa: ul. Królewska 18, 00-103 Warszawa,
  3. telefonicznie na numer +48 22 460 51 96,
  4. za pośrednictwem faksu: +48 22 460 51 91,
  5. za pośrednictwem poczty elektronicznej na skrzynkę: reklamacje@insignistfi.pl.

Termin rozpatrzenia reklamacji

Towarzystwo rozpatruje reklamację oraz udziela Klientowi odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji lub wymagających uzyskania dodatkowych informacji, termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony do 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. W takim przypadku Towarzystwa informuje Klienta o przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji, wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
Towarzystwo zwraca uwagę, iż złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji przez Towarzystwo chyba, że okoliczność ta nie ma wpływu na sposób procedowania z reklamacją.

Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji

Odpowiedź na reklamację przekazywana jest w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji na adres korespondencyjny Klienta. Odpowiedź może zostać przekazana pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.

Towarzystwo akceptuje pozasądowe mechanizmy polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów.

Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu składania i rozpatrywania reklamacji określone są w Zasadach rozpatrywania reklamacji w Insignis TFI SA

​Podanie danych osobowych w związku ze złożeniem reklamacji jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację.