Informacje o TFI

Dane Rejestrowe

Insignis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
ul. Królewska 18
00-103 Warszawa
tel. +48 22 460 51 90
fax +48 22 460 51 91
https://www.insignistfi.pl,
e-mail: biuro@insignistfi.pl
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000560487
NIP: 5213698091
REGON: 361640748
kapitał zakładowy 1.066.700,00 zł, w całości opłacony

Polityka Informacyjna

Polityka informacyjna określająca sposób postępowania przez Insignis TFI S.A. w komunikacji z uczestnikami i potencjalnymi uczestnikami funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo oraz akcjonariuszami Towarzystwa – Pobierz plik

Struktura organizacyjna

Podstawowa struktura organizacyjna Insignis TFI S.A. – Pobierz plik

Kodeks etyki

Kodeks etyki Insignis TFI S.A. – Pobierz plik

Polityka zaangażowania w spółki notowane na rynku regulowanym

Opis polityki zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Insignis TFI S.A. w spółki notowane na rynku regulowanym – Pobierz plik
Sprawozdanie z realizacji Polityki zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Insignis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w spółki notowane na rynku regulowanym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 lipca 2021 roku – Pobierz plik
Sprawozdanie z realizacji Polityki zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Insignis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w spółki notowane na rynku regulowanym za okres od dnia 31 lipca 2021 roku do dnia 29 lipca 2022 roku – Pobierz plik
Sprawozdanie z realizacji Polityki zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Insignis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w spółki notowane na rynku regulowanym za okres od dnia 30 lipca 2022 roku do dnia 31 lipca 2023 roku – Zobacz plik

Strategia wykonywania praw głosu z instrumentów finansowych

Opis polityki stosowania środków nadzoru korporacyjnego, w tym procedury uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących – Pobierz plik

Informacje i oświadczenia dotyczące zrównoważonego rozwoju

Informacje i oświadczenia na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych – Pobierz plik

Regulamin korzystania z serwisu internetowego

Aktualny Regulamin korzystania z serwisu internetowego Insignis TFI S.A. obowiązujący od dnia 15 grudnia 2023 r. – Pobierz plik

Strategia podatkowa Insignis Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Insignis Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za rok podatkowy 2022 – Pobierz plik