Informacje o TFI

Dane Rejestrowe

Insignis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
ul. Królewska 18
00-103 Warszawa
tel. +48 22 460 51 90
fax +48 22 460 51 91

Home


e-mail: biuro@insignistfi.pl
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000560487
NIP: 5213698091
REGON: 361640748
kapitał zakładowy 1.111.200,00 zł, w całości opłacony

Polityka Informacyjna

Polityka informacyjna określająca sposób postępowania przez Insignis TFI S.A. w komunikacji z uczestnikami i potencjalnymi uczestnikami funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo oraz akcjonariuszami Towarzystwa – Pobierz plik

Struktura organizacyjna

Podstawowa struktura organizacyjna Insignis TFI S.A. – Pobierz plik

Polityka zaangażowania w spółki notowane na rynku regulowanym

Opis polityki zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Insignis TFI S.A. w spółki notowane na rynku regulowanym – Pobierz plik

Strategia wykonywania praw głosu z instrumentów finansowych

Opis polityki stosowania środków nadzoru korporacyjnego, w tym procedury uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących – Pobierz plik

Regulamin korzystania z serwisu internetowego

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Insignis TFI S.A. obowiązujący od dnia 3 lipca 2018 r. – Pobierz plik