Filozofia Działania

Insignis TFI jest niezależnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które stara się wytyczać nowe wysokie standardy w zarządzaniu aktywami w Polsce. Misją Insignis TFI jest stać się najlepszą (nie największą) instytucją zarządzania aktywami w Polsce co ma się przejawiać wysokością i stabilnością osiąganych stóp zwrotu i satysfakcją klientów. Uczciwość i etyka zawodowa są dla Towarzystwa nadrzędnymi wartościami.

Zaangażowanie i koncentracja

Zespół inwestycyjny specjalizuje się w inwestycjach w akcje polskich spółek notowanych na GPW i posiada w tym zakresie wieloletnie doświadczenie zawodowe poparte długoterminowymi wynikami inwestycyjnymi. Towarzystwo nie powiela typowego modelu wielofunduszowej oferty w różnych klasach aktywów, aby skoncentrować wysiłki całej organizacji w kluczowym obszarze kompetencji i nie przenosić na klienta odpowiedzialności za wybór funduszu odpowiedniego dla danej fazy cyku koniunkturalnego. Zaangażowanie zespołu inwestycyjnego ma także wymiar finansowy – osoby uczestniczące w procesie inwestycyjnym większość swoich oszczędności inwestują w funduszu zarządzanym przez Towarzystwo.

Filozofia inwestycyjna

Zarządzając aktywami Towarzystwo dokonuje inwestycji w oparciu o analizę fundamentalną. Towarzystwo specjalizuje się w inwestycjach w akcje polskich spółek notowanych na GPW. Akcje są dobierane w oparciu o pogłębioną analizę fundamentalną, obejmującą perspektywy poszczególnych branż, analizę sprawozdań finansowych spółek, dyskusję z ich Zarządami nad perspektywami rozwoju i sporządzone prognozy finansowe. Inwestujemy w akcje spółek posiadających zdolność do stabilnego generowania gotówki, trwałe przewagi konkurencyjne, dobre perspektywy wzrostu i wiarygodny Zarząd. Zarabiamy na spadku cen akcji spółek osiągających słabe i pogarszające się wyniki, działających w nieatrakcyjnych bądź silnie konkurencyjnych sektorach. Unikamy spekulacyjnych inwestycji krótkoterminowych niemających podstaw fundamentalnych, które generują zbędne koszty transakcyjne.

Doświadczenie i pasja

Członkowie zespołu inwestycyjnego Towarzystwa posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania aktywami z naciskiem na polski rynek akcji. Inwestowanie to także nasza pasja. Większość spółek notowanych na giełdzie w Warszawie znamy od dnia ich debiutu giełdowego.​ Nasze doświadczenie zawodowe jest udokumentowane historycznymi wynikami inwestycyjnymi.

Model sprzedaży i struktura opłat

Towarzystwo nie korzysta w procesie pozyskiwania aktywów z usług podmiotów pośredniczących w zapisach na certyfikaty inwestycyjne. Klienci Towarzystwa mają bezpośredni kontakt z pracownikami Towarzystwa, w tym z osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Brak kosztów dystrybucji pozwala ukształtować opłaty za zarządzanie na poziomie poniżej poziomu rynkowego, co wpływa pozytywnie na osiągane przez klientów stopy zwrotu.