Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Insignis FIZ ma charakter neutralny rynkowo, co oznacza, że choć inwestuje w akcje, to jego wyniki mają ograniczoną korelację z koniunkturą na giełdzie. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu do zabezpieczenia posiadanych pozycji techniki krótkiej sprzedaży, co daje możliwość osiągania pozytywnych stóp zwrotu także na spadkowym rynku. Neutralna rynkowo strategia poprzez brak związku ze zmiennością rynku ma niższe ryzyko (mierzone zmiennością osiąganych stóp zwrotu) w porównaniu z tradycyjnymi produktami akcyjnymi. Uczestnicy funduszu muszą być jednak gotowi akceptować okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału.
Okres
stopa zwrotu Insignis FIZ *
stopa zwrotu WIG **
2024 (31.05.2024)
+11,4%
+10,0%
2023
+19,7%
+36,5%
2022
+6,3%
-17,1%
2021
+7,8%
+21,5%
2020
-17,8%
-1,4%
2019
+5,4%
+0,2%
2018
+4,0%
-9,5%
2017
+0,1%
+23,2%
2016
+14,4%
+11,4%
2015 (od 24.06.2015)
+10,0%
-14,1%
Łącznie od rozpoczęcia działalności Funduszu
+73,5%
+59,5%

Historyczne stopy zwrotu Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

* Wynik inwestycyjny Insignis FIZ netto (po odliczeniu wynagrodzenia Towarzystwa oraz pozostałych kosztów Funduszu).
** Fundusz nie posiada benchmarku. Zestawienie stóp zwrotu Funduszu i indeksu giełdowego ma uwypuklić brak związku pomiędzy wynikami Funduszu a koniunkturą rynkową i obrazować potencjał Funduszu do osiągania satysfakcjonujących stóp zwrotu względem innych dostępnych form inwestowania.


​Informacje dotyczące Funduszu zawarte na niniejszej stronie internetowej nie są i nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu odbywać się będzie wyłącznie poprzez skierowanie przez Towarzystwo do oznaczonych osób, w liczbie mniejszej niż 150, imiennych propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Wyłącznym źródłem informacji o Funduszu, prowadzonej przez niego polityce inwestycyjnej oraz czynnikach ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne Funduszu są warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oraz statut Funduszu, dołączane do imiennych propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Treść tych dokumentów udostępniana będzie wyłącznie osobom, do których kierowana będzie propozycja nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych Funduszu należy dokładnie zapoznać się z treścią warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oraz ze statutem Funduszu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej.

Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną, wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu (a tym samym wartość certyfikatu) cechuje się wysoką zmiennością.

Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne Funduszu związane jest z ryzykiem i uczestnik Funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków. Historyczne stopy zwrotu Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Żadna osoba, w tym Towarzystwo ani Fundusz, nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego przez Fundusz.  Indywidualna stopa zwrotu nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia lub odkupienia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oraz należnych podatków.