Dane kontaktowe

Kontakt

INSIGNIS TFI

Królewska 18
00-103 Warszawa
tel. +48 22 4605190
e-mail: biuro@insignistfi.pl

Formularz kontaktowy

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Insignis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.


  Oświadczam również, że zostałem poinformowany, że:

  • administratorem moich danych osobowych jest Insignis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-103), ul. Królewska 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000560487, NIP 5213698091, REGON 361640748, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 066 700,00 zł, w całości opłaconym (dalej: „Towarzystwo”). Z Towarzystwem skontaktować się można listownie (adres podany wyżej), mailowo: biuro@insignistfi.pl, lub telefonicznie: 22 460 51 90.
  • moje dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu ze mną przez Towarzystwo, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),
  • moje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, państwom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacjom międzynarodowym, Towarzystwo zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Towarzystwo może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W każdej chwili mogą Państwo zażądać dalszych informacji i kopii odpowiednich zabezpieczeń.
  • moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do nawiązania ze mną kontaktu przez Towarzystwo jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
  • posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia moich danych,
  • mam możliwość wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania ze mną kontaktu przez Towarzystwo.