Insignis Long Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Insignis Long FIZ jest funduszem akcji polskich. Całość swoich aktywów inwestuje w akcje spółek notowanych na GPW lub notowanych na giełdach zagranicznych, pod warunkiem, że zasadniczą część działalności biznesowej prowadzą w Polsce. Fundusz jest zarządzany aktywnie. Naszym zadaniem jest uzyskiwanie wyniku inwestycyjnego lepszego od rynkowej stopy zwrotu wyrażonej indeksem WIG. Ten cel realizujemy poprzez staranną selekcję najlepszych spółek notowanych na GPW w oparciu o analizę fundamentalną. Nie replikujemy indeksu, ale istotnie się od niego odchylamy. Benchmark ma służyć jedynie ocenie skuteczności naszych działań. W odróżnieniu od strategii realizowanej przez Insignis FIZ, pozycje akcyjne w Insignis Long FIZ nie są zabezpieczone. Oznacza to, że wynik podlega pełnemu ryzyku rynkowemu i istotnie zależy od koniunktury na rynku akcji. Ponieważ poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych zaangażowanie Funduszu w akcje może wynosić od 70% do 130% wartości aktywów netto, dodatkowym źródłem zmienności może być dźwignia finansowa. Inwestycje dokonywane przez Fundusz charakteryzuje bardzo wysoki poziom ryzyka, co oznacza, iż jego uczestnicy muszą być gotowi akceptować bardzo istotne okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału.
Okres
stopa zwrotu Insignis Long FIZ*
stopa zwrotu WIG**
2024 (28.06.2024)
+15,6%
+12,9%
2023 (od 30.06.2023)
+23,0%
+16,6%
Łącznie od rozpoczęcia działalności inwestycyjnej Funduszu
+42,2%
+31,7%

Historyczne stopy zwrotu Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

* Wynik inwestycyjny Insignis Long FIZ netto (po odliczeniu wynagrodzenia Towarzystwa oraz pozostałych kosztów Funduszu)
** Indeks WIG jest benchmarkiem Funduszu


​Informacje dotyczące Funduszu zawarte na niniejszej stronie internetowej nie są i nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu odbywać się będzie wyłącznie poprzez skierowanie przez Towarzystwo do oznaczonych osób, w liczbie mniejszej niż 150, imiennych propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Wyłącznym źródłem informacji o Funduszu, prowadzonej przez niego polityce inwestycyjnej oraz czynnikach ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne Funduszu są warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oraz statut Funduszu, dołączane do imiennych propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Treść tych dokumentów udostępniana będzie wyłącznie osobom, do których kierowana będzie propozycja nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych Funduszu należy dokładnie zapoznać się z treścią warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oraz ze statutem Funduszu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej.

Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną, wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu (a tym samym wartość certyfikatu) cechuje się wysoką zmiennością.

Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne Funduszu związane jest z ryzykiem i uczestnik Funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków. Historyczne stopy zwrotu Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Żadna osoba, w tym Towarzystwo ani Fundusz, nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego przez Fundusz.  Indywidualna stopa zwrotu nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia lub odkupienia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oraz należnych podatków.