KNF jednogłośnie udzieliła zgody na zarządzanie funduszami Insignis TFI

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych przez Insignis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Więcej ​ […]

Czytaj dalej…